انتخاب شرکت مهیارگاز بعنوان واحد نمونه صنعتی استان در سال 96