انتخاب شرکت مهیارگاز بعنوان واحد نمونه صنعتی استان در سال 96

انتخاب شرکت مهیارگاز بعنوان “واحد نمونه صنعتی استان در سال 96” در همایش روز ملی صنعت و معدن