بازدید استاندار قزوین، جناب آقای عبدالمحمد زاهدی، از شرکت مهیارگاز

بازدید استاندار قزوین، جناب آقای عبدالمحمد زاهدی و هیئت همراه از روند خط تولید و پروژه ساخت سالن های جدید شرکت تولیدی صنعتی مهیارگاز- 96/08/07